Doelen | De onderwijstaak | Integratie | Het kind
 
- Inleiding
- Met kind   centraal
- De leerkracht
- Leeromgeving
- Curriculum
- Conclusie
Hoofdstuk 2

 

 Integratie van techniekonderwijs op de basisschool

 

1.         Inleiding

 

In dit hoofdstuk proberen we erachter te komen, wat het eigenlijke probleem is waar we mee geconfronteerd worden als het gaat om de integratie van techniekeducatie in het primair onderwijs. Aansluitend op de in hoofdstuk 1 beschreven stand van zaken van techniekonderwijs in de verschillende landen en de in het vorige hoofdstuk beschreven benadering van onderwijs geven we de consequenties aan voor de in dit project te ontwikkelen producten.

 

Wat is het probleem?

Niet het kind!! Dat wil wel, zoals ook blijkt uit verscheidene studies, waaronder met name de internationale PATT studies naar de attitude van kinderen t.o.v. techniek. Techniek daagt uit: je kunt zelf dingen maken, je bent even uitvinder. Er is bovendien inmiddels een ruim aanbod  aan kant en klaar lesmateriaal ontwikkeld, maar hoe krijg je de leerkracht over de drempel om het te gebruiken? Om daadwerkelijk met techniek aan de slag te gaan? Want dat lijkt het eigenlijke probleem: de leerkracht. Over de attitude van leerkrachten is nog slechts weinig onderzoek gedaan. Een recent uitgevoerde kleine enquête onder leerkrachten van een grote school in Den Haag leverde een verrassende paradox op: de oudere leerkrachten leken meer aandacht aan techniek te besteden dan de jongere collega’s. Een verklaring zou kunnen zijn dat hoewel deze jongere collega’s wel techniek in hun opleiding hebben gekregen, zij nog minder efficiënt onderwijs geven dan hun ervaren collega’s, zodat er minder tijd is voor “extra’s” als techniek. De ouderen op hun beurt missen echter de vakkennis om techniekeducatie goed in te vullen, hoewel ze daar wel ruimte voor zouden hebben. Hoewel de basis onder deze ideeën niet wetenschappelijk is verantwoord, kan het een signaal zijn om rekening mee te houden bij het ontwikkelen van producten.

 

Wat zijn de basisvoorwaarden?

In de cirkel van Basisontwikkeling staan drie begrippen centraal, die zowel randvoorwaarden als doel zijn voor elk leerproces. Dat geldt dus in dit geval voor zowel leerling als leerkracht:

-          zelfvertrouwen,

-          emotioneel vrij zijn en

-          nieuwsgierig zijn.

Deze voorwaarden moeten zijn vervuld om goed te kunnen functioneren. Ze vertonen sterke overeenkomsten met de drie begrippen van Stevens:

-          autonomie,

-          relatie en

-          competentie.

We komen daar in de volgende paragrafen op terug.

Veelal is de aandacht sterk gericht op de leerling, maar deze voorwaarden voor een goed lopend leerproces zijn zeker evenzeer van toepassing op de leerkracht.

 

To the top